AIBA EUBC MTS COSR

ANUNT: Federatia Romana de Box scoate la concurs un post vacant de ARHIVAR

Interviul va avea loc in data de 07.01.2015, ora 14.00 la sediul FR Box din Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Bucuresti, etajul 7, camera 718.

Dosarele se pot depune pana la data de 06.01.2015 sediul FR Box , Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 Bucuresti, etajul 7, camera 718.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 021 317 01 85.


DOSARUL DE CONCURS va contine in mod obligatoriu:
•  copia actului de identitate;
•  formularul de inscriere ;
•  copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
•  copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, si, dupa caz, in specialitate;
•  adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
•  declaratia pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de ocupare a postului

Copiile de pe certificatele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Conditii specifice privind ocuparea postului de ARHIVAR:
•  pregatirea de specialitate: studii medii;

•  cunostinte de operare/programare pe calculator: Microsoft Office, Internet - nivel avansat;

•  abilitati, calitati si aptitudini necesare: responsabilitate, lucru in echipa, tenacitate, perseverenta, adaptabilitate, spontaneitate, spirit de initiativa, spirit de observatie, creativitate;


BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant ARHIVARdin cadrul Federatiei Romane de Box

1

Statutul Federatiei Romane de Box

 

2

Legea nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul

 

3

O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile, fundatiile si federatiile, precum si Instructiunile de aplicare a acestora.

 

4

HG 1.447/2007 Privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva

Monitorul Oficial nr. 823/03.12.2007

 

 

 

5

OMF nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv

Monitorul Oficial nr. 1174/13 decembrie 2004

6

ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 (*republicata*) privind controlul intern si controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare

Monitorul Oficial 799/12.11.2003

7

LEGEA 135/2014, republicata privind arhivarea documentelor in forma electronica

Monitorul Oficial nr.138/25.01.2014

 

 

Presedinte

Leonard Doroftei


^ SUS ^